Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δήλωση Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

 

Ποιοι είμαστε;

 
Η Εταιρεία με την επωνυμία ELECTRONET A.E. η οποία εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, Πιερίας 1Α, ΑΦΜ 096187586, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, δραστηριοποιείται στο χώρο της Λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία: 
 
Επωνυμία:                         ELECTRONET A.E.
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Οδός & αριθμός:                Πιερίας 1Α 
Πόλη:                                 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.Κ.:                                   144 51
Τηλεφωνικό Κέντρο:           210 2725290
Τηλεομοιότυπο:                  210 2725283
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  [email protected]

 

1. Ενημέρωση για τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο των εταιρικών υποχρεώσεων και της εμπορικής μας δραστηριότητας, συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) όπως εφαρμόζεται από την 25η   Μαΐου 2018, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς.
Κανείς άλλος, πλην της Εταιρείας, δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά ούτε προωθούνται σε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση,  εκτός από τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας και της σύμβασης εν γένει (μεταφορά κλπ.) από τις συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, όπως και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παροχής υπηρεσιών και εμπορευμάτων τεχνολογίας για την επίτευξη της ηλεκτρονικής μας επικοινωνίας.
 
Η Εταιρεία μας προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με την σχετική κείμενη νομοθεσία.
Στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρεία μας ή από υπεργολάβο μας, δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.
 
Tο σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται εύλογα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Το σύνολο των στοιχείων που υποβάλλετε στην Εταιρεία μας διαχειρίζεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας ή/και των υπεργολάβων μας,  που τελεί υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και μόνο κατ’ εντολή της. Για την εκτέλεση της επεξεργασίας η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης, η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε πράξη πώλησης ή εμπορίας των δεδομένων που συλλέγει από εσάς. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη της ιστοσελίδας της.
 
Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη ατομικών αποφάσεων, αποκλειόμενης και της κατάρτισης προφίλ.
 

2. Με ποιο τρόπο και για ποιο σκοπό συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας

Όταν υποβάλλετε ένα ερώτημα / αίτημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, σας ζητάμε το ονοματεπώνυμό σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο ερώτημα / αίτημά σας, καθώς και να σας παρέχουμε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Πρόσβαση στα δεδομένα σας, πέραν του εξουσιοδοτημένου προσωπικού μας, διαθέτει και η ανώνυμη εταιρεία διαφήμισης και επικοινωνίας με την οποία τηρούμε συνεργασία και δεσμεύεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Τηρούμε τα δεδομένα σας το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ήτοι η ικανοποίηση του ερωτήματος / αιτήματός σας, εκτός εάν λόγω της φύσεως του αιτήματός σας, προκύπτει αναγκαιότητα περαιτέρω επικοινωνίας και σε κάθε περίπτωση για τη δική σας εξυπηρέτηση.
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αιτημάτων, όπως για παράδειγμα αίτημα σχετικό με την εγγύηση προϊόντος, η Εταιρεία τηρεί το δικαίωμα διατήρησης του ιστορικού της μεταξύ μας αλληλογραφίας για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων της.
 

Όταν αγοράζετε κάποιο προϊόν από την ιστοσελίδα μας

Δεδομένα παραγγελίας – τιμολόγησης - αποστολής
Όταν αγοράζετε διαδικτυακά προϊόντα μας, έχετε την επιλογή να εγγραφείτε στο electronet.gr σαν μέλος καταχωρίζοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή να πραγματοποιήσετε την αγορά ως απλός επισκέπτης.
Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, ζητάμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το τηλέφωνό σας προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Επίσης, ζητάμε τα απαραίτητα δεδομένα για την έκδοση του σχετικού παραστατικού και την αποστολή των εμπορευμάτων, ήτοι όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη / περιοχή με σκοπό την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης με την παράδοση του εμπορεύματος.
Εφόσον πρόκειται για έκδοση τιμολογίου, είναι απαραίτητη η συλλογή επιπλέον δεδομένων όπως η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, το επάγγελμα και το αντικείμενο δραστηριότητας, ο αριθμός τηλεομοιότυπου.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικός από τον πελάτη ο οποίος πραγματοποίησε την παραγγελία, μας παρέχετε τα αντίστοιχα δεδομένα του παραλήπτη προκειμένου να εκτελεστεί με την παράδοση η παραγγελία.
Το δελτίο αποστολής σας παραδίδεται με την παραλαβή του προϊόντος και το παραστατικό της αγοράς σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ή φυσικού ταχυδρομείου.

Δεδομένα πληρωμής
Ανάλογα με τον τρόπο που θα επιλέξετε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή, λαμβάνουμε τα αναγκαία αποδεικτικά προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία σας όπως το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό παραγγελίας (σε περίπτωση κατάθεσης σε μία από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε).
Για την πραγματοποίηση πληρωμών μέσω της πιστωτικής σας κάρτας, σας ενημερώνουμε ότι όλη η διαδικασία πληρωμής πραγματοποιείται μέσα στο ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit, για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.
Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται τα προσωπικά στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.
Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν για την επιβεβαίωση πληρωμής της παραγγελίας.
 

Ποιοι λαμβάνουν τα δεδομένα σας
Όταν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε το προϊόν που έχετε αγοράσει στη διεύθυνση που μας έχετε υποδείξει, τα απαραίτητα δεδομένα για την παράδοση δίνονται στις συνεργαζόμενες με την Electronet A.E. εταιρείες προς εκτέλεση του σκοπού.
Όταν έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να παραλάβετε το προϊόν από φυσικό κατάστημα, τότε τα δεδομένα της παραγγελίας σας κοινοποιούνται στο κατάστημα του δικτύου (όλα τα καταστήματα του δικτύου αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις σε σχέση με την Electronet Α.Ε.) το οποίο εσείς έχετε επιλέξει.
Τέλος, α) εάν είναι αναγκαίο για τη διευθέτηση ειδικότερων ρυθμίσεων της παραγγελίας καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, ενδέχεται να αποστείλουμε αυτοματοποιημένα ή προσωποποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που μας έχετε γνωστοποιήσει ή να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά στα τηλέφωνα που έχετε γνωστοποιήσει σε υπάλληλους της Εταιρείας μας και β) εάν είναι αναγκαίο για την παραλαβή των προϊόντων από τον αγοραστή ή τρίτο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο στην περίπτωση εξόφλησης σε φυσικό κατάστημα και παραλαβής από αυτό, θα γνωστοποιείτε στον υπάλληλο που παραδίδει τα προϊόντα ορισμένα στοιχεία ταυτοποίησης (ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου και αρχή έκδοσης) για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, τα οποία θα διαγράφονται μετά την παράδοση του προϊόντος.
Επεξεργαζόμαστε τις ανωτέρω πληροφορίες προς εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.
Επίσης, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Electronet Α.Ε. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, καθώς και για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας, ήτοι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας λήψης και εκτέλεσης παραγγελιοληψίας.
Κατόπιν της εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, διατηρούμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το απολύτως απαραίτητο όπως απαιτείται και προς εκπλήρωση της φορολογικής νομοθεσίας ή άλλων διατάξεων όπως αυτές ισχύουν.
Τα ίδια στοιχεία συλλέγονται και εφόσον πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία.
 

Δημιουργία λογαριασμού χρήστη

Με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό μέλους ώστε να γίνετε μέλος της ιστοσελίδας μας. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε στην ειδική φόρμα της Εταιρείας παραμένουν αποθηκευμένα στα συστήματα της Εταιρείας μας για όσο διάστημα παραμένει ενεργός ο λογαριασμός σας καθώς, εφόσον επιλέξετε την απενεργοποίησή του, διαγράφονται. Εφόσον προχωρήσετε σε παραγγελία, τα δεδομένα σας θα τηρηθούν το απαραίτητο διάστημα προς κάλυψη φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με βάση την εκάστοτε φορολογική ή άλλη σχετική νομοθεσία ή / και διάταξη.
Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους συμπληρώνετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα αιτούμενα προσωπικά σας στοιχεία (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Περιοχή και τηλέφωνο). Εφόσον συμπληρώσετε τα στοιχεία για να γίνετε μέλος, αποστέλλεται σε εσάς μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε προηγουμένως δηλώσει, το οποίο επιβεβαιώνει την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα. Για την έκδοση των τιμολογίων απαιτείται η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων: επωνυμία, επάγγελμα, ΑΦΜ και ΔOΥ. Άπαντα τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαία, συναφή και πρόσφορα για την διενεργούμενη μεταξύ μας συναλλαγή και τιμολόγηση της παραγγελίας σας.
Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η χρήση πληροφοριών σύνδεσης (κωδικός) τα οποία οφείλετε να διαφυλάσσετε και να διατηρείτε ασφαλή.
Κατά την πρώτη σας παραγγελία σας ζητείται να συμπληρώσετε τα ζητούμενα στοιχεία προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της αγοράς και αποστολής του προϊόντος είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, οπότε τα στοιχεία σας θα παραμείνουν αποθηκευμένα και θα έχετε δυνατότητα ευχερέστερης παραγγελίας την επόμενη φορά που επιθυμείτε να προβείτε σε αγορά μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, είτε ως επισκέπτης οπότε και δεν δημιουργείτε λογαριασμό μέλους.
Εφόσον επιθυμείτε να μας στείλετε αίτημα το οποίο αφορά στο λογαριασμό χρήστη που τηρείτε, για λόγους ταυτοποίησης, θα πρέπει να αποσταλεί προς την Εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], από το email το οποίο έχετε δηλώσει και κατά την εγγραφή σας ως μέλος.
Eιδικά για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον DPO (όπως αναφέρεται και παρακάτω)
 

Εγγραφή στο newsletter

Για την εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας, προκειμένου να λαμβάνετε τα νέα και τις προσφορές μας, συλλέγουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την αποστολή του σχετικού υλικού.
Τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο καιρό εσείς επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά από εμάς, δίνοντάς σας τη δυνατότητα opt-out σε κάθε μήνυμα.
Τα δεδομένα σας επεξεργάζονται από την ανώνυμη εταιρεία διαφήμισης και επικοινωνίας και από τον πάροχο της πλατφόρμας αποστολής των newsletter, με τους οποίους τηρούμε συνεργασία και δεσμεύονται για την ασφάλεια των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Για τη συγκεκριμένη επεξεργασία εφαρμόζουμε τα όσα ορίζει η οδηγία e-Privacy (2002/58/ΕΚ με τις τροποποιήσεις με την 2009/136/ΕΚ), ο ν. 3471/2006 και η νομολογία της ΑΠΔΠΧ.
 

Υποχρέωση καταχώρισης ορθών προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί σας για τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία σας, την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και για την εκτέλεση των παραγγελιών που έχετε υποβάλλει, την τιμολόγησή σας, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης με εσάς, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων σε σχέση με προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά εγγράφως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας, οι οποίες υλοποιούνται με τη χρήση των δηλωθέντων σε εμάς δεδομένων δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. για την τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας προϊόντος ή για τις λοιπές διευθετήσεις της σύμβασης κ.λπ.) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά). Υπογραμμίζεται ότι έκαστος χρήστης φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε καμία ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον χρήστη και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς αυτά.
 

Ρητή συγκατάθεση

Με τη συμπλήρωση και καταχώριση των προσωπικών σας δεδομένων δηλώνετε ότι συναινείτε ρητώς στη χρησιμοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχετε ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Η εντολή αποθήκευσης των στοιχείων σας αυτών αποτελεί τη ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία που περιγράφηκε ανωτέρω.
Ο χρήστης αναγνωρίζει, αποδέχεται και επιτρέπει ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των  υπηρεσιών της και η Εταιρεία δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την  προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 

Συλλογή Cookies

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων από το χρήστη, για τις προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.),  Τα ανωτέρω στοιχεία η Εταιρεία θα μπορεί στην συνέχεια να τα χρησιμοποιήσει για λόγους  επικοινωνίας, στατιστικής και ιστορικής ανάλυσης προς την περαιτέρω  βελτιστοποίηση της εμπειρίας πλοήγησης του χρήστη και τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του ιστότοπου της Εταιρείας. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - webserver) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Με την αποδοχή των παρόντων όρων, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία προκειμένου να βελτιστοποιήσει την εμπειρία πλοήγησης. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα cookiesΑυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της.Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?
1 year
Επίμονα/μόνιμα (Persistent)
Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:

 - PHP language application cookie

 • Drupalvisitorcookie_consent
 • Drupaltabledrag.show.weight
 • SSL

 

Cookies απόδοσηςΑυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων.
 
Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?
 
Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)
Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
Google Analytics
 • ACCOUNT_CHOOSER
 • CONSENT
 • GALX
 • GAPS
 • GMAIL_RTT
 • GUEST_LANGUAGE_ID
 • JSESSIONID
 • NID
 • SCA
 • Ga
 • Gat
 • _utma
 • _utmc
 • utmz
Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party)Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν/αναφέρουν την απόδοση της ενσωματωμένης στην Ιστοσελίδα λειτουργικότητας
 
Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?
1month
Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)
Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
 
Fantastic-facet-2
Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party)Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά.
 
Για πόσο διάστημα παραμένουν αυτά τα cookies στον υπολογιστή σας?
 
Κατά τη διάρκεια μίας σύνδεσης (session) και επίμονα/μόνιμα (Persistent)
 
Παραδείγματα χρησιμοποιούμενων cookies:
 - Facebook
 - Twitter
 - YouTube
 - Instagram
 

 

Πώς να απενεργοποιήσετε τα Cookies

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορείτε να σταματήσετε να αποδέχεστε νέα cookies, πως θα ενημερωθείτε όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσετε τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς να διαχειριστείτε τα cookies στο browser, παρακαλώ ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους (ως έχουν ως διευθύνσεις URL κατά την τρέχουσα ενημέρωση της παρούσας Πολιτικής, το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να τροποποιείται):
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 
Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&co=GENIE.Platform=Desktop
Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.
 

3. Σύνδεση μέσω υπερσυνδέσμων

Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Εταιρεία και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η Εταιρεία δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με αυτή. Όταν χρησιμοποιείτε τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας καλείστε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

4. Σύνδεση και αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα

Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.
H διαχείριση του λογαριασμού μας στο facebook γίνεται από τη συνεργαζόμενη με εμάς η ανώνυμη εταιρεία διαφήμισης και επικοινωνίας με την οποία τηρούμε συνεργασία και δεσμεύεται για την ασφάλεια των δεδομένων σας εφαρμόζοντας όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Σκοπός της επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, είναι η παροχή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.
Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας.
Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow). 
Λαμβάνοντας μέρος σε διαγωνισμό μέσω facebook, τα στοιχεία του νικητή ανακοινώνονται μέσω του λογαριασμού που διατηρεί η Εταιρεία και άτομο του προσωπικού μας επικοινωνεί μαζί του για τη συλλογή των δεδομένων, προκειμένου να του αποσταλεί ή να παραλάβει το δώρο του με τη διαδικασία που ακολουθείται και στη περίπτωση της παραγγελίας μέσω του ιστότοπου.

5. Δικαιώματα του Υποκειμένου των δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου (άρθρο 15 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα φυσικά πρόσωπα (υποκείμενα των δεδομένων) έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:
α) επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους, και
β) αντίγραφο αυτών των δεδομένων (σχετ. άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).
Το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ασκήσετε, κατ’ αρχήν, δωρεάν, είτε γραπτά είτε προφορικά εφόσον το επιθυμείτε.
Μπορεί να κληθείτε να πληρώσετε εύλογο τέλος, μόνο εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό (ιδίως όταν επαναλαμβάνεται) ή ο αριθμός των αντιγράφων που καλούμαστε να χορηγήσουμε είναι μεγάλος.

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ανακριβή, ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, όταν αυτά είναι ελλιπή (σχετ. άρθρα 12, 15, 19 ΓΚΠΔ). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκήσετε γραπτώς ή προφορικά.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εφόσον ισχύει ένας από τους λόγους, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 17 του κανονισμού.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

1. Δικαιούστε να εξασφαλίζετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
α) η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
β) η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ζητεί, αντ' αυτής, τον περιορισμό της χρήσης τους,
γ) ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων,
δ) το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιρρήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.
2. Όταν η επεξεργασία έχει περιοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός της αποθήκευσης, υφίστανται επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.
3. Το υποκείμενο των δεδομένων το οποίο έχει εξασφαλίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενημερώνεται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πριν από την άρση του περιορισμού επεξεργασίας.

Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19 ΓΚΠΔ)

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας – Electronet Α.Ε.. ανακοινώνει κάθε διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18σε κάθε αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας - Electronet Α.Ε. ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τους εν λόγω αποδέκτες, εφόσον αυτό ζητηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όταν:
α) η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και
β) η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7 Προϋποθέσεις για συγκατάθεση)

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

6. Άσκηση δικαιωμάτων

Για να υποβάλετε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όπως αυτά αναφέρονται ως άνω και με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή να αποστείλετε την επιστολή σας στη διεύθυνση Πιερίας 1Α, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 144 51.

7. Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων που διενεργεί η Electronet Α.Ε. και περιλαμβάνεται στην παρούσα ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Electronet Α.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας [email protected] ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης της Electronet Α.Ε.. Παρακαλούμε σημειώστε στο φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Electronet Α.Ε.».
Για την υποβολή του αιτήματός σας παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τη φόρμα.
Για την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τη φόρμα στην παραπάνω διεύθυνση σε μορφή pdf για τη διασφάλιση των αναγραφόμενων πληροφοριών.

8. Χρόνος συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας - Electronet Α.Ε. οφείλει να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας. Η προθεσμία του ενός μηνός μπορεί να παραταθεί για άλλους δύο (2) μήνες, εάν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή ο αριθμός των αντιγράφων που πρέπει να σας χορηγήσουμε είναι μεγάλος. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για την παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος.

9. Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων

Η εταιρία μας θα σας ανακοινώσει αμελλητί τυχόν παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

10. Δικαίωμα προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679 στην αρμόδια εποπτική αρχή  http://www.dpa.gr/

11. Ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου, επικαιροποιείται, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Παρακολουθείτε συχνά την ιστοσελίδα μας ώστε να είστε παραμένετε ενήμεροι.
 
Σε περίπτωση που θελήσουμε / παραστεί ανάγκη να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον οποίο αρχικά συλλέχθησαν, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε κάθε απαραίτητη πληροφορία και, εφόσον απαιτείται, να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

Τελευταία ενημέρωση: 20/09/2019